Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Ο κεντρικός ρόλος της ΕΑΤ είναι να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση αντιμετωπίζοντας τις δυσλειτουργίες και τις ανεπάρκειες της αγοράς και να ενθαρρύνει με στοχευμένες δράσεις τις επενδύσεις και τις εναλλακτικές πηγές  χρηματοδότησης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σήμερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαχειρίζεται δάνεια που ήδη ξεπερνούν τα 8 δις. Ευρώ.

Στο φάσμα των δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

 • Σχεδιάζει και δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία για την βέλτιστη διοχέτευση τόσο των Εθνικών όσο και διεθνών κονδυλίων.
 • Προωθεί την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Στηρίζει τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους ενώ, ταυτόχρονα, διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές.
 • Προσελκύει κεφαλαία με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση απασχόλησης.

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -μέσα στο μικρό αλλά γεμάτο από γεγονότα κι εξελίξεις χρονικό διάστημα της οδυνηρής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία- απέδειξε ότι είναι ένας αξιόπιστος φορέας που μπορεί να λειτουργεί ως αποτελεσματικός εταίρος όλων των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών που θέλουν να προσεγγίσουν την ελληνική επιχείρηση, για να την βοηθήσουν όχι μόνον να επιβιώσει αλλά -κυρίως- να αναπτυχθεί σ’ ένα νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαχειρίζεται τα ακόλουθα Ταμεία Χαρτοφυλακίου, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους και λειτουργούν ως ανεξάρτητες διοικητικά  χρηματοδοτικές μονάδες:

 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι (Ταμείο Δανειοδοτήσεων και Ταμείο Εγγυήσεων)
 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ
 • Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι (Ταμείο Δανειοδοτήσεων)
 • Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19
 • Equifund
 • Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Οι στοχευμένες δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας διαρκώς επεκτείνονται. Συμμετέχει ενεργά σε επενδυτικά σχήματα, συνεργάζεται με πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, γίνεται μέλος μεγάλων τραπεζικών Ενώσεων και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει -αποδεδειγμένα πιά- τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης προγραμμάτων καθώς και την ικανότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην μετά πανδημική κρίση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνια