Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Η Τράπεζα

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Tο επιχειρηματικό μοντέλο του φορέα εκτείνεται:

  • Στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου, δηλαδή  αυτοτελών οικονομικών σχημάτων συγκεκριμένου σκοπού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
  • Στην ανάπτυξη και διαχείριση Ταμείων/Προγραμμάτων Δανειοδοτήσεων εντός ή εκτός οντότητας- ομπρέλας Ταμείου Χαρτοφυλακίου
  • Στην ανάπτυξη και διαχείριση Ταμείων/Προγραμμάτων Εγγυήσεων εντός ή εκτός οντότητας-ομπρέλας Ταμείου Χαρτοφυλακίου
  • Στον συνδυασμό των παραπάνω

Σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαχειρίζεται τα ακόλουθα Ταμεία Χαρτοφυλακίου, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούν ως ανεξάρτητες διοικητικά  χρηματοδοτικές μονάδες:

  • το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι (Ταμείο Δανειοδοτήσεων και Ταμείο Εγγυήσεων)
  • το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ
  • το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι (Ταμείο Δανειοδοτήσεων)
  • το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ
  • το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως ειδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπόκειται στην εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνια