Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξελίσσεται συγχρόνως με τους ανθρώπους της σε ένα κλάδο που απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ικανοτήτων. Η στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό βασίζεται στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναπτύσσει και στηρίζει τους εργαζόμενους σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ το οργανόγραμμα της Τράπεζας είναι διαμορφωμένο με βάση την ευελιξία, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

 

  • Καλλιεργούμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας με κοινές αρχές και αξίες.
  • Υποστηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ενθαρρύνοντας την αριστεία, την αξιοκρατία και την αναγνώριση της προσφοράς μέσα από την επιβράβευση.
  • Στηρίζουμε τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την εξωστρέφεια.
  • Ενισχύουμε το αίσθημα της αφοσίωσης και επιδιώκουμε να αισθάνονται οι εργαζόμενοι υπερήφανοι για την εργασία τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

Οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αξιολογούνται σύμφωνα με ενιαία και δομημένα κριτήρια που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια αλλά και την αξιοκρατία. Το σύστημα αξιολόγησης παρέχει στους εργαζόμενους κίνητρα για περαιτέρω εξέλιξη αλλά κυρίως είναι άμεσα συνδεδεμένο με μια πιο στοχευμένη και προσωποποιημένη εκπαίδευση.

Όλοι οι άνθρωποι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας πάντα προς όφελος της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας.