Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί  την κινητήριο δύναμη της.

Πρόκειται για μία συμπαγή ομάδα εξειδικευμένων στελεχών του χρηματοοικονομικού χώρου, με υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, η οποία υπηρετεί με πελατοκεντρική αντίληψη τους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρίας.

Παράλληλα μέσα από μία σύγχρονη και ευέλικτη οργανωτική δομή διευκολύνεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας όπως αυτή αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα της .

Κατ’ αναλογία προς την πολυμορφικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της στοχοθεσίας της εταιρίας, η εταιρική της κουλτούρα διαμορφώνεται γύρω από το σεβασμό στην διαφορετικότητα αλλά και την δεοντολογία, και στην ανάγκη για δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη μονάδα και το σύνολο.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επενδύει στην ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού της μέσα από εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδευτικές ενέργειες και τη σύσταση ομάδων εργασίας ειδικού σκοπού  (project based approach), προκειμένου μέσω της διαδραστικότητας και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών να διατηρείται η δημιουργικότητά μας και η προσαρμοστικότητα στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο λειτουργικό περιβάλλον.

Με δυναμισμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ομαδικότητα, συνέπεια και με την επιδίωξη υψηλών υπηρεσιακών προτύπων, οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρίας προς όφελος της επιχειρηματικότητας της χώρας μας.