Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» -ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΕΑΝ-ΕΧΟ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των ατομικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ετήσιο και εξάμηνο) καθώς και του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την διαχειριστική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017, ανώτατου προϋπολογισμού € 15.000 (πλέον ΦΠΑ).

1 2 3 4 5 6 10 11