Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Ατομικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ (ετήσιο των ενοποιημένων και εξάμηνο των ατομικών) καθώς και του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την διαχειριστική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, ανώτατου προϋπολογισμού € 40.000 (πλέον ΦΠΑ)

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Ατομικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ (ετήσιο των ενοποιημένων και εξάμηνο των ατομικών) καθώς και του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την διαχειριστική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, ανώτατου προϋπολογισμού € 40.000 (πλέον ΦΠΑ)

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα παρέχει «υπηρεσίες στατικής φύλαξης του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528», για ένα (1) έτος» προϋπολογισμού 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα παρέχει «υπηρεσίες στατικής φύλαξης του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528», για ένα (1) έτος» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

1 2 3 4 5 6 12 13