Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενα προγράμματα

Δράση Στήριξης της Επιχειρηματικής Ρευστότητας μέσω Εγγυημένων Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης (Β΄ Φάση)

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της Α΄φάσης με παροχή εγγύησης 80% σε κεφάλαια κίνησης (ύψος δανείου έως € 125χιλ.) προκαθορισμένου επιτοκίου (euribor + 2,1%), τριετούς διάρκειας και χωρίς την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων.
 

Λόγω της μεγάλης ζήτησης της Α΄φάσης, η Β΄ Φάση σχεδιάστηκε με γνώμονα τη στήριξη και ενδυνάμωση όσο το δυνατόν περισσότερων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των κενών ρευστότητας.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Α’ & Β’ ΦΑΣΗ
Αξία ΔανείωνΑξία ΕγγυήσεωνΠλήθοςΜ. Ο. Δανείου
5.278.480.970,51€4.222.784.776,41€57.37791.996,46€

Οι προϋποθέσεις ένταξης, όπως και στην Α’ Φάση, έχουν καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερες υφιστάμενες, υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες. Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την βιωσιμότητά τους, η διατήρηση της απασχόλησης και η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους.

Χαρακτηριστικά Β’ Φάσης της Δράσης για τη στήριξη της Ρευστότητας

 • Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων*, με μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση τα 125.000 €.
 • Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρέχει εγγύηση ίση με το 80% του ύψους του δανείου.
 • Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία άλλη εξασφάλιση στη Τράπεζα.
 • Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι τρία (3) έτη.
 • Το επιτόκιο του δανείου είναι προκαθορισμένο σε «Euribor + 2,1%».
 • Μειώνεται η εφάπαξ προμήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%.
 • Η Β’ Φάση του Προγράμματος θα λήξει όταν καλυφθεί ποσό εγγυήσεων ύψους €5 δις.
 • Σε περίπτωση κατάπτωσης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ καταβάλλει το εγγυημένο ποσό στην Τράπεζα άμεσα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. (δεν ασκείται ένσταση διζήσεως)
 • Η διαδικασία υποβολής θα γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω Τράπεζας χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. (απάντηση το πολύ σε 10 ημέρες)
 • Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα μίας μόνο έγκρισης αιτήματος στο Πρόγραμμα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Υγιείς επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις* και το άθροισμα των προ αποσβέσεων αποτελεσμάτων των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων είναι θετικό.
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. €.
 • Όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ακολουθεί τον κανόνα de minimis της Ε.Ε (1988/2006)).
 • Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δηλαδή που δεν ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου σε μια επιχείρηση ή από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο των € 50 εκατ. ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό υψηλότερο των € 43 εκατ.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
 

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα. (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία)
 • Επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας.
 • Επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα τους και την ικανότητα τους να αποπληρώσουν το δάνειο λόγω επιβαρυμένων λοιπών στοιχείων. (μεγάλες οφειλές, Τειρεσίας…)
 • Επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην Α’ Φάση του προγράμματος εγγύησης και επιδότησης επιτοκίου κεφαλαίου κίνησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

*(Ως τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση λαμβάνεται υπόψη εκείνη για την οποία η ΜΕ/ΠΜΕ έχει υποβάλει ή όφειλε να υποβάλει σχετική φορολογική δήλωση. Μετά την 31 Μαΐου έκαστου ημερολογιακού έτους, ως τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη εκείνη του αμέσως προηγουμένου ημερολογιακού έτους)

Διαδικασία για την υποβολή αιτήματος

Όπως και στην Α’ Φάση, τα καταστήματα των Τραπεζών δέχονται τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν της προϋποθέσεις της δράσης. Οι Τράπεζες εξετάζουν και αξιολογούν τα αιτήματα και δεσμεύονται, για την πιστοληπτική ικανότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων τη δεδομένη χρονική στιγμή, να εφαρμόσουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς τους και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζουν.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η αιτούσα επιχείρηση είναι οικονομικά βιώσιμη και καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης της στη δράση, τότε από την Κεντρική Υπηρεσία της (και όχι από τα καταστήματα) αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ηλεκτρονικά, την αίτηση.

Η διαδικασία στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος. Οι Τράπεζες με τα 3.500 περίπου υποκαταστήματα τους σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης επαφής με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, όπου κι αν αυτές εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται, παρέχοντας τους παράλληλα και τη δυνατότητα επιλογής συνεργασίας. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αναπτύσσει καθημερινά τη στρατηγική συνεργασία της με τις Τράπεζες με μοναδικό γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους έδρας,.