Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τη συντήρηση για ένα (1) έτος των Πληροφοριακών Συστημάτων που εξυπηρετούν το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον Ι» καθώς και τα Ενδιάμεσα ΕΚΟ Ι και ΙΙ