Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προγράμματα, Τρέχοντα Προγράμματα

Εγγυοδοτικό Covid – 19 (Γ’ Κύκλος) για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής νέων δανείων και την κάλυψη μεγαλύτερου εύρους πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του  Γ’ Κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID19 (Μικρό- Εγγυοδοτικό), διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητα των τελικών αποδεκτών  και το μέγιστο ύψος δανείου ως εξής:

Στους Δικαιούχους: Να θεωρούνται ως επιλέξιμες για το πρόγραμμα, οι πληγείσες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 1.000.000 (από Ευρώ 200.000).

Στο Ανώτατο Ύψος Δανείου: Να αυξηθεί το ανώτατο ύψος δανείου ώστε οι δικαιούχοι να έχουν την δυνατότητα να λάβουν χρηματοδότηση έως Ευρώ 250.000 (από Ευρώ 50.000), διατηρώντας το όριο του 25% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης κατά το έτος 2019.

ΕΠΙΛΕΞΙΜOTHTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Όλες οι επιχειρήσεις  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

 • είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).
 • κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 1.000.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Δεν είναι επιλέξιμες όσες επιχειρήσεις

 • επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και
 • επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) και δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή αν έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, αυτή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σκοπός και Ύψος Εγγύησης

Παρέχεται εγγύηση ύψους 80% ανά δάνειο κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, επί των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Ανώτατο ποσοστό ζημιάς (Cap rate)

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό της αξίας του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας για το οποίο θα καταβάλλεται Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19.  Το ποσοστό αυτό είναι έως 60%.

Επιλέξιμα Δάνεια

Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 1. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των Δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
 3. Δάνεια με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 5. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

 

Ύψος δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 • 250.000 ευρώ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο (μέσω υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

 

Περίοδος χορήγησης και ισχύος της Εγγύησης

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2027, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2026.

 

Επιτόκιο Δανείου

Το επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλησης του οφέλους της εγγύησης προς επιχείρηση. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

 

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που αυτό δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης, τηρουμένων των διατάξεων του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος για το Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.

 

Πρόωρη εξόφληση

Η πιστούχος επιχείρηση δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Προμήθεια εγγύησης

Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 χορηγείται έναντι λήψης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Η προμήθεια αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής:

 • 1ο έτος = 0,25%
 • 2ο – 3ο έτος = 0,50%
 • 4ο – 5ο έτος = 1,00%

Σημειώνεται ότι:

 • Η προμήθεια χρεώνεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.
 • Η απαιτούμενη προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου.
 • Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας Δανειακής Σύμβασης.
 • Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου
 • Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα όρια που θέτει το πρόγραμμα, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

Έξοδα φακέλου

Η πιστούχος επιχείρηση επιβαρύνεται το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου, το ύψος των οποίων εξαρτώνται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μετακύλιση του οφέλους της εγγύησης προς την επιχείρηση.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

H διαδικασία υποβολής γίνεται με έναν σχετικά απλό τρόπο.

Η επιχείρηση αρχικά υποβάλει την αίτηση της στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου μεταξύ άλλων δηλώνει και την Τράπεζα συνεργασίας της. Με την υποβολή, λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αιτήματος με τον οποίο ακολούθως πηγαίνει σε ένα κατάστημα της Τράπεζας που επέλεξε να συνεργασθεί και υποβάλει το φυσικό φάκελο της. Η Τράπεζα αξιολογεί το αίτημα της επιχείρησης και εφόσον το εγκρίνει, προωθεί το αίτημα με ηλεκτρονικό τρόπο στην HDB για το δικό της έλεγχο. Εφόσον υπάρξει έγκριση και από την πλευρά της HDB, ενημερώνεται η Τράπεζα, η οποία καλεί την επιχείρηση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ακολούθως γίνεται η εκταμίευση του δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της HDB.

Οι 9 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι:
Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συν. Τράπεζα Χανίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ