Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα κανόνων, αρχών και πρακτικών διαδικασιών βάσει του οποίου οργανώνονται, διοικούνται και λειτουργούν οι ανώνυμες εταιρίες. Στόχο του συστήματος αυτού, αποτελεί η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρίας στο συνολικό εύρος αυτών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και συνέπεια, αλλά και διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της εταιρίας. 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (HDB), υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, δρα επιδιώκοντας την άμεση, επαρκή και χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια επικοινωνία της, με τους μετόχους, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους προμηθευτές και κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη λειτουργία της. Σε αυτό το πλαίσιο, η HDB δεσμεύεται να πράττει τα δέοντα, εφαρμόζοντας το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, για να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων της και να καταπολεμά το φαινόμενο της διαφθοράς. 

Οι πολιτικές της Εταιρίας για τη βέλτιστη διαμόρφωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των ανωτέρω, τη διαφάνεια, τον εσωτερικό έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, προκύπτουν από τη συνεχή ενσωμάτωση των εκάστοτε προτεινόμενων παραμέτρων και τη συνεχή προσπάθεια ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες κοινωνικές προσδοκίες. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρική Διακυβέρνηση της HDB προσαρμόζεται συνεχώς και με συνέπεια στο ρόλο και την αποστολή αυτής. Βασίζεται δε, τόσο στην ελληνική νομοθεσία, και τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, όσο και στις συμβατικές υποχρεώσεις της ιδίας, όπως απορρέουν από το Καταστατικό της και το ρόλο της ως δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Ειδικότερα, η διοικητική της δομή, σε συνδυασμό με την οργανωτική της διάρθρωση, οδηγούν στην ασφαλή, ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Παράλληλα, το ισχυρό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της HDB, της επιτρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της προς την αξιόπιστη εκπλήρωση των σκοπών της. 

Τα όργανα λήψης αποφάσεων της HDB έχουν ως εξής: 

α) Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

β) Διοικητικό Συμβούλιο και 

γ) Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Εσωτερικός έλεγχος και Δεοντολογία

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ αποτελείται από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Κινδύνων, στις οποίες εντάσσεται και η δραστηριότητα των ακόλουθων Διευθύνσεων: της Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, με τα επιμέρους τμήματα αυτής. Επιπλέον, προβλέπεται και ο διορισμός εξωτερικών ελεγκτών για την διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου, όπου αυτό απαιτείται.   

Η HDB εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας, σε εναρμόνιση με το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς πρακτικές, ο οποίος ενσωματώνεται στον υφιστάμενο  Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.