Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ορίζεται ως ένα σύστημα αρχών και πρακτικών που διασφαλίζει ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργεί και διοικείται με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και διαφάνεια με στόχο τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων όλων όσων σχετίζονται με την Τράπεζα (ανθρώπινο δυναμικό, πελάτες, συνεργάτες).

Η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης αντανακλά τις αρχές της Τράπεζας και θεωρείται κλειδί για την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης αλλά και της εμπιστοσύνης, ενώ προωθεί την αναγνώριση και την καταξίωση της Τράπεζας τόσο στην Ελληνική επιχειρηματική αγορά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα όργανα λήψης αποφάσεων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι:

α) Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

β) Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Θεματοφύλακας των αρχών αυτών και της εφαρμογής τους είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με εκλογή μελών βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, διασφαλίζοντας συγχρόνως την συνοχή και την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην ηγεσία και την επιχειρηματικότητα και στον έλεγχο και τη διαφάνεια μέσα από την αξιολόγηση των πληροφοριών για το σύνολο των παραγόντων που μπορούν δυνητικά να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Τράπεζας και την αναπτυξιακή προοπτική της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες πρακτικές εναρμονισμένες με το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς πρακτικές, ο οποίος ενσωματώνεται στον υφιστάμενο  Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, οι οποίες καθορίζουν:

  • Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας παρέχοντας ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται.
  • Δημιουργία εσωτερικού Διαύλου επικοινωνίας από και προς τη Διοίκηση.
  • Λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Κινδύνων καθώς και τις δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Τήρηση του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες της Τράπεζας.
  • Διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις και τις οικονομικές συναλλαγές.
  • Σαφείς αλλά κυρίως διακριτές αρμοδιότητες και ευθύνες.
  • Επιπλέον, προβλέπεται και ο διορισμός εξωτερικών ελεγκτών για την διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου, όπου αυτό απαιτείται.

Στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι μια υπεύθυνη και καινοτόμα δράση, επιτυγχάνοντας τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς στόχους μέσα από υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η HDB υιοθετεί τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC)

Η Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability) ξεκινά με το σύστημα αξιών μιας εταιρίας και με προσέγγιση στο επιχειρείν στη βάση αρχών. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από δέκα αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής «Πράσινου & Βιώσιμου Πλαισίου» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, ενσωματώνουμε τις 10 αρχές στη στρατηγική μας ως κατευθυντήρια γραμμή για μια βιώσιμηδιαφανή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Διαβάστε περισσότερα εδώ