ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προηγούμενα προγράμματα

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

«Ενημερώνουμε ότι, λόγω εξάντλησης του υφιστάμενου προϋπολογισμού, έχει ολοκληρωθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω της πλατφόρμας KYC και η διαδικασία υπαγωγής στο Ταμείο Ρευστότητας Επιχειρήσεων»

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου.  

 

Ποιός είναι ο στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

 

Ποιους αφορά

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου και αφορά, αποκλειστικά και μόνο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου  διαμορφώθηκε, μετά την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των τριών Ταμείων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund τον Ιούλιο 2023, στα €294 εκ. (αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός: €240 εκ.), πέραν  της επιδότησης τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώθηκε συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  για το Ταμείο ύψους €725 εκ. περίπου.

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Tαμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

B. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης (bps) ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.

Γ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  μπορεί να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Δ. Επιπρόσθετα, αποκλειστικά και μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του, ήτοι το 60% εκάστου δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%(ή αλλιώς κατά 300bps), το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

 

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €10.000 έως €1.500.000.

Εξασφαλίσεις

Το Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του.  Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων

Το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο Ρευστότητας Επιχειρήσεων είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis).

Ποια είναι η διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως πέντε (5) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες

Εκταμίευση Δανείου

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά:

Ι.  Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης του δανείου αυτή θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας (30.06.2025), χωρίς δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής.

ΙΙ. Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων: α) Η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/06/2025, β)  Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων είναι εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.06.2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Πώς υποβάλλω αίτημα

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε   εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού  τόπου https://www.ependyseis.gr/ , όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK
 • PROCREDIT BANK

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.

Αρχεία Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ «BUSINESS GROWTH FUND»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-I (PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ (PDF)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (PDF)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ KYC

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Για ενδεχόμενες ερωτήσεις σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2111058659 ή στο email Liquidityloans@hdb.gr