Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Nέα

Η HDB υιοθετεί τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC)

Η Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability) ξεκινά με το σύστημα αξιών μιας εταιρίας και με προσέγγιση στο επιχειρείν στη βάση αρχών. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από δέκα αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής «Πράσινου & Βιώσιμου Πλαισίου» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, ενσωματώνουμε τις 10 αρχές στη στρατηγική μας ως κατευθυντήρια γραμμή για μια βιώσιμη, διαφανή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Α. ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ(Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)
Αρχή 1η : Η HDB δεσμεύεται να υποστηρίζει και να σέβεται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αρχή 2η: Η HDB δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι δικές της δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Β. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διακήρυξη Αρχών & Δικαιωμάτων στην Εργασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας)
Αρχή 3η : Η HDB δεσμεύεται να προασπίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Αρχή 4η : Η HDB δεσμεύεται να προασπίζει την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
Αρχή 5η : Η HDB δεσμεύεται να προασπίζει την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας.
Αρχή 6η : Η HDB δεσμεύεται να προασπίζει την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση.
Γ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αρχές Οικουμενικού Συμφώνου από την Διακήρυξη του Ρίο, για το περιβάλλον)
Αρχή 7η: Η HDB δεσμεύεται να υποστηρίζει μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις .
Αρχή 8η: : Η HDB δεσμεύεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Αρχή 9η: : Η HDB δεσμεύεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών
Δ. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (Συνθήκη Ηνωμένων Εθνών)
Αρχή 10η: : Η HDB δεσμεύεται να αντιτίθεται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

*Πηγές των Δέκα Αρχών του UNGC αποτελούν η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία, η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.