Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε  είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Τράπεζας προς το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. Υπόκειται στον έλεγχο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συμμόρφωσης και έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνεργάζεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Εφαρμογών και Υποδομών Πληροφορικής. Στο αντικείμενο της εμπίπτει η παρακολούθηση της τήρησης των αρχών και πρακτικών επί τη βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Τράπεζα, η διαμόρφωση του ετήσιου πλάνου κανονιστικής συμμόρφωσης για όλες τις λειτουργίες της Τράπεζας με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιμελείται την έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων για τις εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις αρμοδιότητες τους και τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών, ενημερωτικών σημειωμάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και πολιτικών σε σχέση με τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και είναι αρμόδια για την επίβλεψη παροχής οποιαδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές αρχές και συνεργάζεται με αυτές για την διευκόλυνση του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που ασκούν. Έχει την επιμέλεια των απαντήσεων των αναφορών/καταγγελιών και παραπόνων, που υποβάλλονται μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη αλλά και απευθείας στη Τράπεζα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες λειτουργικές μονάδες. Συμμετέχει στα συμμετοχή (τουλάχιστον συμβουλευτικά) στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και διαδικασιών, αλλά και κατά την έγκριση νέων συστημάτων, συμβάσεων, εργασιών, κανονισμών, εγκυκλίων και διαδικασιών σε θέματα που αφορούν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα τους με το κανονιστικό πλαίσιο. Έχει το συντονισμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και την επισκόπηση των πολιτικών και διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τη διασφάλιση της επιβολής τους.