Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Καταπτώσεις Εγγυήσεων

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) είναι και η παροχή, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, εγγυήσεων σε πιστώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες χορηγούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πως λειτουργούν οι καταπτώσεις:

Στις περιπτώσεις που ο πρωτοφειλέτης/δανειολήπτης δεν αποπληρώνει το δάνειο που έχει λάβει με την εγγύηση προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η τράπεζα ζητά την καταβολή της εγγυητικής υποχρέωσης, δηλαδή ζητά από την HDB την πληρωμή της οφειλής. Η αίτηση καταβολής της εγγύησης, ονομάζεται κατάπτωση εγγύησης.

Διαχρονικά, από το σύνολο των προγραμμάτων εγγύησης της HDB, έχουν καταβληθεί καταπτώσεις εγγυήσεων συνολικού ύψους 549 εκ. ευρώ, μέχρι και το 2016 (έτος τελευταίας καταβολής καταπτώσεων). Οι πληρωμές καταπτώσεων πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πόρους από Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου που είχε εκχωρηθεί στην HDB για τον σκοπό αυτό.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επέστρεψε 463 εκ. ευρώ ομολόγων καθώς, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα τηρούμενα στοιχεία, τα εκκρεμή αιτήματα δεν ξεπερνούν τα 168 εκ. ευρώ και αφορούν προγράμματα εγγυήσεων των προηγούμενων σχημάτων, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Τα προγράμματα εγγυήσεων όριζαν ότι, μετά την πληρωμή των καταπτώσεων εγγυήσεων προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, το ποσό που καταβλήθηκε βεβαιώνεται στις Δ.O.Υ. εις βάρος του δανειολήπτη και διεκδικείται από αυτές σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.

Προς διευκόλυνση των οφειλετών, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμπεριέλαβε στον Νόμο 4738/2020 (Α 207 2020, άρθρο 293), τη δυνατότητα ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις σε έως 120 δόσεις, των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από καταπτώσεις εγγυήσεων, τόσο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όσο και των προηγούμενων σχημάτων της, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.