Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Νομικό Πλαίσιο

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ διέπεται από τον ιδρυτικό νόμο 3912/17-2-11(ΦΕΚ Α΄17/17.2.2011) της ΕΑΤ ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019) και από το ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) περί ανωνύμων εταιριών.
Πέραν αυτών και κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της (παροχή εγγύησης, συμμετοχή σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου κ.ά), η εταιρία διέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, καθώς και από κοινές υπουργικές αποφάσεις (για την υλοποίηση και διαχείριση των Ταμείων).

Νόμοι

4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66/25.4.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»

4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».

3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/17.2.2011) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης»

3066/2002 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.10.2002) «Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»

3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013»

Υπουργικές Αποφάσεις

137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ Β΄ 5968/31.12.2018) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περί «Αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

ΥΑ 7314/1819     (ΦΕΚ Β΄ 3904/05.12.2016)  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»”, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ αριθμ. 6775/1974 A1/15.12.2017 (ΦΕΚ Β 4448/2017) και ισχύει.

Κανονισμοί

Κανονισμός προμηθειών Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Κώδικας Δεοντολογίας 2021 ΕΑΤ