Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Οικονομικά Στοιχεία

Ακολουθούν οικονομικά στοιχεία ανά έτος.

2004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004


2005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2013

Στοιχεια και πληροφορίες χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Financial statements for the year ended 31 December 2013

Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Στοιχεια και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράςpoi

Figures and Information from 01 January 2013 to 30 June 2013

Στοιχεια και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Στοιχεια και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Μαρτίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Στοιχεια και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 20132015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015


2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20162018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018


2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01/01/2019 – 31/12/2019