Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ορόσημα

 ΣΗΜΕΡΑ 

Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ενισχύεται. Συνεχίζει να παρεμβαίνει καταλυτικά με
νέα, στοχευμενα και καινοτόμα προγράμματα και συνεργασίες καλύπτοντας τις ανάγκες των
ελληνικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης χαράζοντας
ταυτόχρονα το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Έχει, πλέον, αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην γρήγορη και αποτελεσματική
υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων που έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στην οικονομική
δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχοντας νέα οργάνωση, νέα εταιρική διακυβέρνηση και
κεφαλαιοποιώντας τις υφιστάμενες συνεργασίες, αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό
εταίρο όλων των εγχώριων και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών που θέλουν να
προσεγγίσουν την ελληνική επιχείρηση, για να την βοηθήσουν να αναπτυχθεί σ’ ένα νέο διεθνές
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

2020

Η νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα γεννήθηκε μέσα στον πυρετό της κρίσης που προκάλεσε ο κορωνοϊός και υποχρεώθηκε να κάνει τα πρώτα της βήματά της με πρωταρχικό στόχο να αμβλύνει με γρήγορους ρυθμούς τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημία. Την ίδια χρονική περίοδο προχώρησε στη διαδικασία εσωτερικού μετασχηματισμού και επαναπροσδιορισμού της εταιρικής της ταυτότητας, φιλοσοφίας, των διαδικασιών, του νέου λειτουργικού και οργανωτικού επιχειρησιακού σχήματος και ψηφιακού μετασχηματισμού της καθώς και του νέου ρόλου της Τράπεζας στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. 

Μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σχεδίασε και υλοποίησε 2 σύγχρονα και αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία αναμορφώνοντας το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και παρουσιάζοντας το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», μoχλεύοντας σε σημαντικό βαθμό τα διαθέσιμα δημόσια κεφάλαια. Ενδεικτικό της επιτυχημένης πορείας των εργαλείων της Τράπεζας είναι το γεγονός ότι μόνο για το 2020 ο αριθμός των εκταμιευμένων δανείων, ύψους 6,6 δις ευρώ, να είναι αθροιστικά δέκα φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της πενταετίας 2015-2019 και τέσσερις φορές μεγαλύτερος αντίστοιχα από της δεκαετίας 2010-2019. Ο σημαντικά θετικός αντίκτυπος των προγραμμάτων της ΕΑΤ αναγνωρίστηκε στην 8η Ενδιάμεση Έκθεση της Ελληνικής Οικονομίας από της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αυξήθηκε η συμμετοχή στα χρηματοδοτικά μέσα του Equifund, φτάνοντας τα 65 εκ. ευρώ.. Διαμορφώθηκαν συνεργασίες με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (EIB group, EBRD, Black Sea Trade and Development Bank, etc.) και με ιδρύματα υποστήριξης καινοτομίας (Innovation Norway, Δημόκριτος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

2019

Το 2019 η ΕΤΕΑΝ μετεξελίχθηκε σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. Στα μέσα του έτους ξεκίνησε, επιπλέον, και η διάθεση χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ μέσω συγχρηματοδοτούμενων δανείων από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ».

2011-2018

Συστήνεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) ως καθολικός διάδοχος της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ένα ειδικό Ταμείο Στήριξης των επιχειρήσεων με έμφαση στις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις αλλά και στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Ο ειδικός αυτός φορέας που ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας λειτούργησε ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ ενεργώντας και ως διαχειριστής, υλοποίησε και τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των Κοινοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και διοχέτευσε στην Ελληνική οικονομία άμεση ρευστότητα μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως, το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι», το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι», το «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας». 

Η διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχίστηκε και κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 με την ανάληψη της διαχείρισης νέων Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την παροχή χρηματοδοτήσεων προς τις Ελληνικές ΜΜΕ και φυσικά πρόσωπα, μέσω των «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ». Το 2016 ενσωματώθηκε ΤΑΝΕΟ, ένα ταμείο που επενδύει σε άλλα ταμεία (Fund of Funds) με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2003-2010

Ιδρύεται το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε), μια ανώνυμη εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση στην χρηματοδότηση των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας μέρος του κινδύνου που δεν αναλάμβαναν οι τράπεζες επιτελώντας με αυτό τον τρόπο ένα υψηλής προστιθέμενης αξίας διαμεσολαβητικό έργο. Μετοχικό κεφάλαιο 240.000.000 Ευρώ συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση /ΕΤΠΑ (67%) και το Ελληνικό Δημόσιο (33%).

Ξεκινάει η παραγωγική λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ με την παρουσίαση των πρώτων προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων προς τις Μικρές και Πολύ Μικρές Ελληνικές Επιχειρήσεις. Τα προγράμματα αυτά, σταδιακά, επεκτάθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παροχή επιδότησης επιτοκίου των Επιχειρηματικών Δανείων. Στο χρονικό αυτό διάστημα υπήρξε σημαντικός αντίκτυπος της δραστηριότητας, με τον συνολικό αριθμό των δανείων που χορηγήθηκαν να είναι 63.663 και η αξία να φτάνει τα 5.7 δις. Ευρώ.