Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Παροχή Υπηρεσιών για την Εναρμόνιση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με το Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΚ General Data Protection Regulation (GDPR)