Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Προστασία Ιδιωτικότητας

1. Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της
χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το
μέρος του επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.
Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Με τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 66/25.4.2019), η εταιρεία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) μετονομάστηκε σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία με
διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Η ίδρυση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ πραγματοποιήθηκε το
2011 (ν. 3912/2011). H ETEAN AE απετέλεσε διάδοχο σχήμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), που με τη σειρά του είχε ιδρυθεί το 2003, ως μία ανώνυμη
εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην
χρηματοπιστωτική αγορά, και μετοχικό κεφάλαιο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67%) και
το Ελληνικό Δημόσιο (33%). Το ΤΕΜΠΜΕ επιτέλεσε ένα υψηλής προστιθέμενης αξίας
διαμεσολαβητικό έργο, καθώς επέτρεψε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
τραπεζική χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας μέρος του κινδύνου που δεν αναλάμβαναν οι τράπεζες.
Σήμερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ένα διευρυμένο μερίδιο στη διαμεσολάβηση
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας, εκτός από την
εγγύησή της, και άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας ταμείων
ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους.

2. Ποια στοιχεία σας ενδέχεται κατά περίπτωση να συλλέγουμε, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σας ενημερώνει ότι δεν συλλέγει πληροφορίες (π.χ. αναγνωριστικά
cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα
επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) κατά την επίσκεψή σας και την πλοήγησή
σας στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (http://hdb.com.gr).
Αντιθέτως, ενδέχεται κατά περίπτωση να συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που
της έχουν γνωστοποιηθεί είτε από συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο κάποιου
προγράμματος/Δράσης κ.λπ. της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς κατ’ αίτηση ή εντολή σας, είτε
από δημόσιες προσβάσιμες πηγές, όπως:

2.1 Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία
γέννησης, φύλο κ.λπ.

2.2 Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και
κινητό κ.λπ.

2.3 Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα
μέλη σας, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λπ.

2.4 Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά ακάλυπτες επιταγές,
καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς
πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κ.λπ.) που συλλέγονται από την Εταιρεία
στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή, από αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

2.5 Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα: οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και
χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις που συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο
συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή, ή/και από άλλα πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπου
αυτό επιτρέπεται, ή/και από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

2.6 Δεδομένα πιστωτικής σας βαθμολόγησης (credit profiling-credit scoring), που παράγονται από τα
σχετικά συστήματα της Εταιρείας ή/και άλλα πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπου αυτό
επιτρέπεται, ή/και από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Α.Ε.

2.7 Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με την Εταιρεία και τη χρήση των
προϊόντων που σας έχουν χορηγηθεί ή των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί.
2.8 Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως
ποινικό μητρώο.

3. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται από τα παραπάνω αναφερόμενα
προσωπικά δεδομένα, εκείνα μόνο που κατά περίπτωση είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της εκάστοτε δράσης και της εν γένει δραστηριότητας της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας
συναλλάσσεται με εσάς (είτε επειδή έχετε υποβάλει αίτηση για κάποιο προϊόν, πρόγραμμα, δράση
κ.λπ. της Εταιρείας, είτε επειδή ήδη είστε δικαιούχος, ωφελούμενος κ.λπ. κάποιου προϊόντος,
προγράμματος, δράσης κ.λπ. της Εταιρείας, ή εν γένει συναλλασσόμενος ή συμβαλλόμενος της
Εταιρείας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο).
Ειδικότερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας
δεδομένα:

Α. Με τη συγκατάθεσή σας

3.1 Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η επεξεργασία των
δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή, καθώς είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας στις
εκάστοτε δράσεις της Εταιρείας μας. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που
βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.
Β. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης
Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, για την οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας, εξυπηρετεί
σκοπούς, όπως:

3.2 Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προ συμβατικής, όσο
και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με την Εταιρεία.

3.3 Τη λήψη μέτρων σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης, την κατάρτιση της
σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των
εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρείας προς εσάς.

3.4 Στην περίπτωση χορήγησης οποιουδήποτε δανείου ή πίστωσης για:

→ την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η Εταιρεία ή έχει ήδη
αναλάβει,

→ την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής,

→ την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από τη
σύμβαση/τις συμβάσεις που θα συνάψετε με την Εταιρεία και

→ την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην Εταιρεία ποσών από τη λειτουργία της
σύμβασης/των συμβάσεων που θα συνάψετε με την Εταιρεία.

3.5 Την υλοποίηση των δράσεων, προγραμμάτων κ.λπ. της Εταιρείας, ή που αναλαμβάνει να
υλοποιήσει η Εταιρεία.

Γ. Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της
Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, για την οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας, εξυπηρετεί
σκοπούς, όπως:

3.6 Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον
νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων,
εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

3.7 Τη συμμόρφωση της Εταιρείας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
με τις νομικές υποχρεώσεις που της επιβάλλονται.

3.8 Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της
απάτης κατά της Εταιρείας ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.

3.9 Την προστασία των πελατών και των εργαζομένων και της περιουσίας τους, όπως και των
εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρείας.

Δ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας

3.10 Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, για την οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας,
εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρείας,
την υλοποίηση των Δράσεων και των εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη συμμόρφωσή της στο
εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπει, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της και της
επαγγελματικής της φήμης, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή
απάτης, την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Της επεξεργασίας
αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας δεν υπερισχύει το συμφέρον ή
τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Ε. Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση
δημόσιας εξουσίας (για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας)

ΣΤ. Για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας (για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, δεν
απαιτείται η συγκατάθεσή σας)

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, την
εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία είναι
εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για
παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

4.1 Οι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι αρμόδιοι, πλήρως καταρτισμένοι για την αξιολόγηση
των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Εταιρεία, για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων
που επιβάλλονται από το νόμο.

4.2 Φορείς στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό
της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δικηγόροι, δικηγορικές
εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες,
πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως
πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων.

4.3 Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και
λειτουργούν νόμιμα.
4.4 Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη
στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.

5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι
αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα,
λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε
την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα
δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους
εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της
ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από
οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:
– ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
– χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και
υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·
– υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς
διαγραφής/καταστροφής τους·
– πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».
– Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

6.1 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της
επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

6.2 Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να
τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων (DPO) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

6.3 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας
δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά
όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το
νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν
υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

6.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε
την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη
διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν
τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο
απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε
στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και
υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

6.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω,
αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και
κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

6.6 Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα
σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα
επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας
ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον
υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει
εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας
ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

6.7 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30
210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε
επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

8.1 Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών
αυτής της Δήλωσης, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ή επιτρέπουν τη διατήρηση για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

8.2 Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές
διατάξεις.

8.3 Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται
για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση,
άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

8.4 Θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό και κατά τρόπο που δεν
θα επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων. Σε περίπτωση που είναι εκτυπωμένα σε
χαρτί, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο, όπως για παράδειγμα με χρήση
καταστροφέα εγγράφων ή με αποτέφρωση των έντυπων εγγράφων ή άλλως και, εφόσον είναι
αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με τεχνικά μέσα
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης επαναφοράς ή
αναδόμησης των στοιχείων.

9. Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση, με τον τρόπο κατά τον οποίο η Εταιρεία
επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση dpo@hdb.gr

10. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 15 Μαΐου 2019.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της
ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά
email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά
θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.