Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Μη κατηγοριοποιημένο, Τρέχουσες Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Επίπλων Γραφείων για τον εξοπλισμό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», ανώτατου προϋπολογισμού € 125.000 (πλέον ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%του αρχικού ποσού σύμβασης.