Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)»

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 11-03-2011 00:00
Ημ. και Ώρα Αποσφράγισης Φακέλων: 11-03-2011 00:00