Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον επιλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Τριμηνιαίων και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την όγδοη διαχειριστική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 07-02-2011 00:00
Ημ. και Ώρα Αποσφράγισης Φακέλων: 07-02-2011 00:00