Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως ειδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπόκειται στην εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις :

 

Διευθυντής Στρατηγικής (ΕΑΤ/ΔΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Power Bi, Data Analysis, Python, R, κλπ.
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, κατάρτισης και υλοποίησης επιχειρηματικών πλάνων και δράσεων επιχειρησιακής ανάπτυξης
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών ανάλυσης αγοράς
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και πηγών / καναλιών χρηματοδότησης
 • Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού δανειοδοτικών, εγγυοδοτικών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

 

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΑΤ/ΔΕΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και υλοποίηση ελεγκτικών μεθόδων
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου πιστοποίησης στο τομέα της Ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου (CIA, CISA, ACCA)
 • Γνώση βέλτιστων διεθνών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών (ΕΑΤ/ΔΝΥ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης νομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε συμβουλευτική και δικαστική πρακτική ζητημάτων νομικής φύσεως που απορρέουν από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση ρυθμιστικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον πιστωτικό και χρηματοδοτικό κλάδο τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΑΤ/ΔΚΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης νομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση κανονιστικού πλαισίου GDPR
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Πιστοποίηση σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (ΕΑΤ/ΔΕΔΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση την επικοινωνία, τη διαφήμιση ή/και τις δημόσιες σχέσεις
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων εταιρικής επικοινωνίας
 • Γνώση Digital Marketing και διαχείρισης Social Media
 • Εμπειρία στη διαχείριση περιεχομένου μέσω συστημάτων όπως WordPress
 • Εμπειρία σε διαμόρφωση προωθητικού υλικού και σε συγγραφή κειμένων
 • Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΑΤ/ΔΑΔΚ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Πιστοποίηση PRM, FRM, CERM
 • Γνώση Data Analysis, SAP, IFRS
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε συστήματα αναγνώρισης, παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης κινδύνων
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά excel

Διευθυντής Καινοτομίας (ΕΑΤ/ΔΚ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό, διαχείριση και διάθεση προϊόντων, προγραμμάτων, υπηρεσιών καινοτομίας
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας
 • Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με χρηματοδοτικά προϊόντα και προγράμματα προς ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Οικονομικός Διευθυντής (ΕΑΤ/ΟΔ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Επιθυμητή η πιστοποίηση ACCA
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης (σχεδιασμός, υλοποίηση προϋπολογισμών και χρηματοοικονομική διοίκηση)
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Εμπειρία στην επίβλεψη λογιστικού κυκλώματος
 • Γνώσης της φορολογικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά excel

Διευθυντής Εφαρμογών και Υποδομών Πληροφορικής (ΕΑΤ/ΔΕΥΠ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας και πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Virtual Machines , HyperV, Dotnet, Τεχνολογίες firewall, Windows , Sisco switches, Δικτύων, SAP
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και υλοποίηση τεχνολογιών υποδομών και συστημάτων πληροφοριών
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής
 • Ευρεία γνώση σε ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΤ/ΔΑΔ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων και διαδικασιών αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (ΕΑΤ/ΔΔΠΚ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Πιστοποίηση CFA
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και εφαρμογή κανονιστικών πλαισίων και μεθοδολογιών περί αποτίμησης, αξιολόγησης και ανάληψης κινδύνων
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση διαδικασιών λειτουργίας του χρηματοοικονομικού κλάδου
 • Γνώση του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την εγγυοδοσία και την πιστοληπτική αξιολόγηση επιχειρήσεων
 • Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την αναγνώριση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά του Excel

Διευθυντής Δανείων και Εγγυήσεων (ΕΑΤ/ΔΔΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και ανάπτυξη πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων και προγραμμάτων σε σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση διαδικασιών λειτουργίας του πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών και χρηματοδοτικών προϊόντων, προγραμμάτων και έργων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Διευθυντής Κέντρου Υποστήριξης Προϊόντων (ΕΑΤ/ΔΚΥΠ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση SQL Server, Java, Data Analysis , Power BI, Python, R, Banking SW
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων και προγραμμάτων
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση λειτουργίας του πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και των καναλιών χρηματοδότησης
 • Εξοικείωση με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές υποστήριξης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων και προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office

Διευθυντής Επιχορηγήσεων (ΕΑΤ/ΔΕ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση διαδικασιών λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Γνώση καναλιών χρηματοδότησης
 • Γνώση σε σχεδιασμό και ανάπτυξη πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων και προγραμμάτων
 • Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών και χρηματοδοτικών προϊόντων, προγραμμάτων και έργων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Διευθυντής Συν-Επενδύσεων (ΕΑΤ/ΔΣ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 5-10 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο, σε στρατηγικό σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων επιχειρησιακής ανάπτυξης σχετιζόμενες με επενδύσεις άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση λειτουργίας του πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και των καναλιών χρηματοδότησης
 • Γνώση υλοποίησης και παρακολούθησης επενδύσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής για τις ανωτέρω θέσεις είναι έως και 18 Απριλίου 2021.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης, καθώς και μια σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://recruitment.applymycv.gr/el/pfb/career
 • Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα καταχωρηθούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα.