Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας και Γενικού Διευθυντή Χρηματοδοτικών Προϊόντων

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως ειδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπόκειται στην εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις :  

Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας (ΓΔΛ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Γνώσεις :

 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (οικονομικά, τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, προμήθειες, λειτουργίες, κ.λπ.)
 • Γνώση Πιστωτικού και Χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών Χρηματοδότησης
 • Γνώση Διαδικασιών Λειτουργίας Πιστωτικού και Χρηματοδοτικού κλάδου
 • Γνώση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Διεθνών Λογιστικών Πρακτικών
 • Εμπειρία στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εμπειρία στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk)
 • Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την υποστήριξη εργασιών των χρηματοδοτικών προϊόντων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής σε Χρηματοοικονομικά ή σχετικό τομέα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία τουλάχιστον 10-15 χρόνια
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά επικαιροποιημένα πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και ανθρώπων αλλά και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ηγετικές ικανότητες και αυξημένη ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επιρροή
 • Επιχειρηματική αντίληψη
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα πρόβλεψης και επίλυσης σύνθετων και έκτακτων καταστάσεων
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ικανότητες πειθούς και κινητοποίησης των εργαζομένων
 • Υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα, λήψη πρωτοβουλιών και πνεύμα συνεργασίας

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής είναι έως και 11 Απριλίου 2021.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μια σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://recruitment.applymycv.gr/el/pfb/ad/21988
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα.

 

Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προϊόντων (ΓΔΧΠ/0321)

Απαραίτητη Εμπειρία και Γνώσεις:

 • Εμπειρία σε θέματα Χρηματοδοτικά/Επενδυτικά/ Δανειοδοτικά/ Εγγυοδοτικά ή συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
 • Εμπειρία σε θέματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Μεθοδολογιών και Διαδικασιών υποστήριξης Χρηματοδoτικών προϊόντων και Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Γνώση Λειτουργίας Πιστωτικού και Χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
 • Εμπειρία σε θέματα Κατάρτισης Δράσεων Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
 • Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης Πιστωτικών/Χρηματοδοτικών προϊόντων, προγραμμάτων και έργων
 • Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης επενδύσεων
 • Κατάρτιση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών προϊόντων, προγραμμάτων και έργων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής σε Χρηματοοικονομικά ή σχετικό τομέα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία τουλάχιστον 10-15 χρόνια σε Τραπεζικό ή συναφή με τον κλάδο Χρηματοοικονομικό οργανισμό.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά επικαιροποιημένα πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και ανθρώπων αλλά και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Επιπλέον επιθυµητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Ηγετικές ικανότητες και αυξημένη ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επιρροή
 • Επιχειρηματική αντίληψη
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα πρόβλεψης και επίλυσης σύνθετων και έκτακτων καταστάσεων
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ικανότητες πειθούς και κινητοποίησης των εργαζομένων
 • Υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα, λήψη πρωτοβουλιών και πνεύμα συνεργασίας

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής είναι έως και 11 Απριλίου 2021.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μια σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://recruitment.applymycv.gr/el/pfb/ad/21987
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα.