Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως ειδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπόκειται στην εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία με χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις:

Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης Κινδύνων (ΕΑΤ/ΠΤΠΚ/0321)

Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε μοντέλα μέτρησης και αξιολόγησης κινδύνων
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου του τραπεζικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Καταπτώσεων και Καταγγελιών (ΕΑΤ/ΠΤΔΚΚ/0321)

Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Γνώση τραπεζικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών λειτουργίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊόντων Καινοτομίας (ΕΑΤ/ΠΤΠΚ/0321)

Διεύθυνση Καινοτομίας

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας ή πληροφορικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό, διαχείριση και διάθεση προϊόντων, προγραμμάτων, υπηρεσιών καινοτομίας
 • Γνώση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Οικοσυστήματος Τεχνολογίας (ΕΑΤ/ΠΤΑΥΟΤ/0321)

Διεύθυνση Καινοτομίας

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας ή πληροφορικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση SQL Server, Java, Data Analysis , Power BI, Python, R, Banking SW
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε κανονιστικά πλαίσια αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
 • Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές υπηρεσιών ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

 

Προϊστάμενος Τμήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΕΑΤ/ΠΤΜΤ/0321)

Διεύθυνση Καινοτομίας

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας ή πληροφορικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε κανονιστικά πλαίσια αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
 • Γνώση του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας
 • Εξοικείωση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές υπηρεσιών ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου (ΕΑΤ/ΠΤΛ/0321)

Οικονομική Διεύθυνση

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Γνώση επί λογιστικών και οικονομικών θεμάτων καθώς και των διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Γνώση πακέτων μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών (ΕΑΤ/ΠΤΠ/0321)

Οικονομική Διεύθυνση

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό, υλοποίηση και επισκόπηση διαγωνιστικών διαδικασιών για προμήθειες και υπηρεσίες
 • Εξοικείωση με νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
 • Γνώση στη διαχείριση συμβάσεων προμήθειας και αξιολόγησης προμηθευτών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού Ελέγχου (ΕΑΤ/ΠΤΟΕ/0321)

Οικονομική Διεύθυνση

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και επισκόπηση προϋπολογισμών
 • Αντίστοιχη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση μεθοδολογιών παρακολούθησης και διαχείρισης εταιρικής ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Υποδομών Πληροφορικής (ΕΑΤ/ΠΤΥΠ/0321)

Διεύθυνση Πληροφορικής

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας ή πληροφορικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Virtual Machines , HyperV, Dotnet, Τεχνολογίες firewall, Windows , Sisco switches, Δικτύων, SAP
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνολογικών υποδομών
 • Ευρεία γνώση στον οργανωτικό σχεδιασμό υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
 • Συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα πληροφορικής, σε οργανωτικό επίπεδο
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

 

Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμογών και Πληροφορικής Έργων (ΕΑΤ/ΠΤΕΠΕ/0321)

Διεύθυνση Πληροφορικής

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας ή πληροφορικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Virtual Machines , HyperV, Dotnet, Τεχνολογίες firewall, Windows , Sisco switches, Δικτύων, SAP
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών και συστημάτων πληροφοριών
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
 • Συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα πληροφορικής, σε επίπεδο εφαρμογών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΑΤ/ΠΤΑΠΣ/0321)

Διεύθυνση Πληροφορικής

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, κατεύθυνσης τεχνολογίας ή πληροφορικής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό, υλοποίηση και επισκόπηση πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριών
 • Αντίστοιχη εμπειρία στη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΤ/ΠΤΔΑΔ/0321)

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή διοικητικές επιστήμες
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, προσέλκυσης και αξιολόγησης προσωπικού
 • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (ΕΑΤ/ΠΤΔΕ/0321)

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή διοικητικές επιστήμες
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε διαχείριση και ασφάλεια εγκαταστάσεων και υποδομών
 • Γνώση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΑΤ/ΠΤΜΜΕ/0321)

Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε υλοποίηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων
 • Γνώση κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την εγγυοδοσία και την πιστοληπτική αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Γνώση διαδικασιών λειτουργείας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Γνώση ανάπτυξης χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και στη χρήση οικονομετρικών / στατιστικών εφαρμογών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΕΑΤ/ΠΤΜΕ/0321)

Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε υλοποίηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων
 • Γνώση κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την εγγυοδοσία και την πιστοληπτική αξιολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων
 • Γνώση διαδικασιών λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου
 • Γνώση ανάπτυξης χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και στη χρήση οικονομετρικών, στατιστικών εφαρμογών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Εγγυήσεων (ΕΑΤ/ΠΤΕ/0321)

Διεύθυνση Δανείων και Εγγυήσεων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
 • Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων και προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Δανείων (ΕΑΤ/ΠΤΔ/0321)

Διεύθυνση Δανείων και Εγγυήσεων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Γνώση λειτουργίας πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
 • Γνώση σε διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών / χρηματοδοτικών προϊόντων και προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

 

Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Προϊόντων (ΕΑΤ/ΠΤΕΠΠ/0321)

Διεύθυνση Κέντρου Υποστήριξης Προϊόντων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση SQL Server, Java, Data Analysis , Power BI, Python, R, Banking SW
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε διαχείριση τραπεζικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών λειτουργίας
 • Γνώση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών παραμετροποίησης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

 

Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Προγραμμάτων και Προϊόντων (ΕΑΤ/ΠΤΥΠΠ/0321)

Διεύθυνση Κέντρου Υποστήριξης Προϊόντων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση SQL Server, Java, Data Analysis , Power BI, Python, R, Banking SW
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε διαχείριση τραπεζικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών λειτουργίας
 • Γνώση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαλείων ενημέρωσης επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων (ΕΑΤ/ΠΤΠΕ/0321)

Διεύθυνση Επιχορηγήσεων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Γνώση λειτουργίας του πιστωτικού και χρηματοδοτικού κλάδου και καναλιών χρηματοδότησης
 • Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε θέματα που σχετίζονται με πιστωτικά / χρηματοδοτικά προϊόντα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Προϊστάμενος Τμήματος Μικροπιστώσεων (ΕΑΤ/ΠΤΜ/0321)

Διεύθυνση Επιχορηγήσεων

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση Data Analysis, Financial Reporting , SAP, IFRS, Power BI, Python, R
 • 3-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο, σε υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης και υποστήριξης χρηματοδοτικών προϊόντων
 • Γνώση νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε θέματα που σχετίζονται με χρηματοδοτικά προϊόντα και μικροπιστώσεις
 • Εξοικείωση με διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, υλοποίησης και διάθεσης μικροπιστώσεων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων και εξωτερικών συνεργατών
 • Άριστη χρήση του MS Office, και ειδικά excel

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής για τις ανωτέρω θέσεις είναι έως και 18 Απριλίου 2021.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης, καθώς και μια σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://recruitment.applymycv.gr/el/pfb/career
 • Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα καταχωρηθούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα.