Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Θέσεις Εργασίας, Τρέχουσες Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων: Στελέχη Τμήματος Προμηθειών

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

  • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Εμπειρία σε σχεδιασμό, υλοποίηση και επισκόπηση διαγνωστικών διαδικασιών για προμήθειες και υπηρεσίες
  • Εξοικείωση με νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
  • Γνώση στη διαχείριση συμβάσεων προμήθειας και αξιολόγησης προμηθευτών
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
  • Άριστη χρήση του MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CVs@hdb.gr με θέμα «Τμήμα Προμηθειών»