Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεπενδυτών με σκοπό τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους απο κοινού με κεφάλαια του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Ημ. και Ώρα Αποσφράγισης Φακέλων: 29-04-2011 00:00

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 29-04-2011 00:00