Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Q&As ΤΑΔΥΜ: Επιδότηση Επιτοκίου | Ημέρες Ληξιπροθεσμίας | Έλεγχος στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

  1. Ερώτηση: Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

Απάντηση: 100% επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, εφόσον, κατά την επιδοτούμενη περίοδο:

  • Διατηρούνται οι θέσεις εργασίας και
  • Δεν εμφανίζει, κατά τον χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων, ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών

Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 40% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του ΤΑΔΥΜ στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.

Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται.

2. Ερώτηση: Πως διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας;

Απάντηση: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) πραγματοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο διατήρησης των θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον Ιανουάριο κάθε έτους με ημερομηνία κλεισίματος την 31η Δεκέμβριου. Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση του ίδιου τουλάχιστον αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε την 30-04-2021 για όλο το διάστημα που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου.

3. Ερώτηση: Για πόσα έτη θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων;

Απάντηση: Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται για τα δύο (2) πρώτα έτη από την 30-4-2021.

4. Ερώτηση: Ποια στοιχεία αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Απάντηση: Αντλούνται ο αριθμός εργαζομένων κατά την 30-04-2021 και ο αριθμός εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου, ήτοι την 31η Δεκέμβριου εκάστου έτους, όπως αυτά τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για κάθε επιχείρηση.

5. Ερώτηση: Ως αριθμός εργαζομένων θεωρείται ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), ο μέσος όρος του αριθμού εργαζομένων για το χρονικό διάστημα ή ο απόλυτος αριθμός εργαζομένων που υφίσταται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Απάντηση: Ως αριθμός εργαζομένων θεωρείται ο απόλυτος αριθμός που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

6. Ερώτηση: Στον αριθμό εργαζομένων που πρέπει να διατηρηθούν θα λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις;

Απάντηση: Όχι, δεν θα λαμβάνονται υπόψη αυτές οι περιπτώσεις, επίσης δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν διαφοροποιήσεις από τα τηρούμενα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

7. Ερώτηση: Από πότε διακόπτεται η επιδότηση τόκων στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού εργαζομένων;

Απάντηση: Η επιδότηση τόκων διακόπτεται από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας ελέγχου. Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί την 31η Δεκεμβρίου, τότε η διακοπή των τόκων έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.  

8. Ερώτηση: Αν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού του εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου, μπορεί η επιχείρηση να προχωρήσει σε αναπλήρωση του προσωπικού και να συνεχίσει να λαμβάνει την επιδότηση τόκων;

Απάντηση: Στη περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού εργαζομένων, τυχόν μεταγενέστερη του ελέγχου αναπλήρωση δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν.  

9. Ερώτηση: Αν τα τηρούμενα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ είναι ανακριβή, πως πραγματοποιείται η διόρθωσή τους;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει στη συνεργαζόμενη τράπεζα βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που να αναφέρει τον ακριβή αριθμό εργαζομένων, τόσο για τον χρόνο ελέγχου, όσο και για την 30-04-2021.