ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προγράμματα σε εξέλιξη, Τρέχοντα Προγράμματα

‘ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ’ στεγαστικό πρόγραμμα νέων

‘ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ’ στεγαστικό πρόγραμμα νέων

Το πρόγραμμα Στεγαστικών Δανείων «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ», δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες, οι οποίοι θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, μέσω των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Μέσω του νέου Προγράμματος και σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ηλικίας 25-39 ετών θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση για την απόκτηση Ά κατοικίας.

Η αγορά ακινήτου θα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο, όπου θα είναι άτοκο, και 25% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιδότηση επιτοκίου θα πραγματοποιείται κατά 100% αποκλειστικά προς τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα από τους πόρους του Ταμείου καλύπτεται 100% το κόστος διαχείρισης των δανειακών φακέλων που χρεώνεται από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα στους δανειολήπτες.

Ποιος είναι ο στόχος του Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι να ωφελήσει νέους ιδιώτες και νέα ζευγάρια στην απόκτηση οικονομικά προσιτής στέγης με την παροχή χαμηλότοκων δανείων. Επίσης  στόχος είναι η μείωση του υφιστάμενου αποθέματος παλαιών και κλειστών ακινήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης και περαιτέρω αναβάθμισής τους. Τέλος, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, παρέχοντας σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ολική επιδότηση επιτοκίου, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος απόκτησης πρώτης κατοικίας για αυτά.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα και ζευγάρια που ανήκουν στις ηλικίες από 25 έως 39 ετών, δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του προγράμματος.

Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 75% ΑΤΟΚΑ από το χρηματοδοτικό μέσο και κατά 25% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός

Ο συνολικός δυνητικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού μέσου συγχρηματοδοτούμενων δανείων ιδιωτών ανέρχεται σε  500 εκ. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) που θα καταβάλλει έως το ποσό των € 375 εκ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή του μέρους του κεφαλαίου των δανείων και σε ποσό  125 εκ. ευρώ από τις εμπορικές τράπεζες. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει επιπλέον ποσό από τη Δ.ΥΠ.Α. για την κάλυψη των επιδοτούμενων τόκων και διαχειριστικών αμοιβών.

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για τον δικαιούχο

Α. Μηδενικό επιτόκιο δανείου για το 75% του κεφαλαίου που επιδοτείται από το πρόγραμμα με τη δυνατότητα το επιτόκιο να είναι μηδενικό για το σύνολο του δανείου σε περιπτώσεις νέων ζευγαριών που έχουν τρία ή παραπάνω παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ή νέων ζευγαριών που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη) καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι.

Β. Κάλυψη από το πρόγραμμα του διαχειριστικού κόστους του δανειακού φακέλου κατά την εκταμίευσή που χρεώνει το εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα τον δανειολήπτη.

Γ. Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75 , που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%.

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνεται εμπράγματη εξασφάλιση του υπό αγορά ακινήτου. Η αξία της εμπράγματης εξασφάλισης του υπό αγορά ακινήτου δεν θα ξεπερνά το 120% του ποσού του δανείου. Τα δάνεια θα συνάπτονται χωρίς τη λήψη πρόσθετων ενοχικών εγγυητών, πέραν του πιστούχου.

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Το ανώτατο ποσό δανείου θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά τα 150.000€

Ποια είναι η διάρκεια δανείου

Η διάρκεια δανείου είναι από τρία (3) έως και τριάντα (30) έτη.

Εκταμίευση δανείου

Η υπογραφή της σύμβασης του δανείου και η εκταμίευση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχουν γίνει από τον ενδιαφερόμενο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την έγκριση της αίτησης από την ΕΑΤ. Σε περίπτωση που το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο, η ενταγμένη αίτηση απεντάσσεται από το Χαρτοφυλάκιο. Μόνο σε περιπτώσεις που υπάρξει επιβεβαιωμένη καθυστέρηση μετεγγραφής του ακινήτου δύναται ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί παράταση του χρόνου υπογραφής Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη και Εκταμίευσης κατά δύο επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο, εφόσον η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών.

Πως υποβάλλω αίτημα

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Ποια είναι η διαδικασία

Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες

  • Εθνική Τράπεζα
  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Alpha Bank
  • Eurobank
  • Τράπεζα Αττικής
  • Παγκρήτια Τράπεζα
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Όροι Τραπεζών

Υποστήριξη για το πρόγραμμα “Σπίτι μου” 2111058652, spitimou@hdb.gr