Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Τρέχοντα Προγράμματα

Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος

Η κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδυτικού Σκοπού, με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ποιους αφορά

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες: 

  • δραστηριοποιούνται στους κλάδους (ΚΑΔ 59.11, 59.12, 62.01.21) ANNEX/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔ
  • Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες.
  • Επιχειρήσεις που κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις ( σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). 
  • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός

Χαρτοφυλάκιο Δανείων ύψους 62,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Α. ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

  • Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

Β. ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

  • Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

80% ανά δάνειο

Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο)

50% ανά δάνειο

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια δανείου- εγγύησης

Α.  5 έτη για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου Χάριτος.

Β.  10 έτη για δάνεια Επενδυτικού Σκοπού, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου Χάριτος.

Ποια είναι η προμήθεια εγγύησης

Η  προμήθεια υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την παροχή της Εγγύησης, ανέρχεται σε (0,4%) x (ποσό δανείου) x (ποσοστό Εγγύησης) x (έτη) και βαρύνει την επιχείρηση.

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις. 

Πώς υποβάλλω αίτημα

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr δηλώνοντας την Τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

 

Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Optima Bank