Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Τρέχοντα Προγράμματα

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΤΜΕΔΕ

ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ COVID 19 ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των κάτωθι εννέα συνεργαζόμενων Τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας) προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό χιλιάδες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΜΕΔΕ) προκειμένου να εκτελέσουν έργα ή μελέτες δημοσίου συμφέροντος.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος

Η ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Τακτής Λήξης, με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ποιους αφορά

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες: 

 • δραστηριοποιούνται στους κλάδους (ΚΑΔ 41, 42, 43, 71.1, 71.2, 72.1) ANNEX/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔ
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός

Χαρτοφυλάκιο Δανείων ύψους 70 εκατομμυρίων Ευρώ

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 1. 2 Χ ετήσιο μισθολογικό κόστος 2019, ή
 2. το 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 ή
 3. Για νεοϊδρυθείσες, το 100% Των τεκμηριωμένων αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται.

Δεν επιτρέπονται:

– η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,

– η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή  αγοράς μετοχών,

– η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

80%  ανά δάνειο

Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο)

40% ανά δάνειο

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια δανείου- εγγύησης

60 μήνες (5 έτη), συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου Χάριτος

Ποια είναι η προμήθεια εγγύησης

Επιχορηγείται σε ποσοστό 100% (τηρουμένων των περιορισμών του προσωρινού πλαισίου Στήριξης)

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις. 

Πώς υποβάλλω αίτημα

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr δηλώνοντας την Τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

 

Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Alpha Bank
 • Eurobank
 • Εθνική Τράπεζα
 • Τράπεζα Αττικής
 • Optima Bank
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας