Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενα προγράμματα

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε, αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τελικών καταπτώσεων των εγγυημένων δανείων, προέρχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του  Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες απευθύνονται στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες είναι αρμόδιες  για :

  • την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων,
  • την έγκριση των δανείων και
  • την υποβολή των σχετικών αιτημάτων για την παροχή εγγύησης στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ με πόρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ.

 Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών.

Χαρακτηριστικά Εγγυήσεων

Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εγγυήσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Δάνεια για επενδυτικά σχέδια€10.000-€800.0005-10 έτηπερίοδος χάριτος 6 -24 μήνες70%
Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & Επενδυτικό Νόμο)€10.000 – €500.000 *24-36 μήνεςπερίοδος χάριτος 6 μήνες80%
Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων€10.000 -€800.000 **2-10 έτηπερίοδος χάριτος 6 -24 μήνες70%

*  έως το ισόποσο του ποσού επιχορήγησης

** έως 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή έως το 100% του ετήσιου μισθοδοτικού κόστους της επιχείρησης του προηγούμενου έτους από την αίτηση ή έως 30% των εξοφλημένων τιμολογίων της υλοποιηθείσας επένδυσης. Αν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση, τότε υπολογίζεται το προβλεπόμενο ετήσιο μισθοδοτικό κόστος της επιχείρησης.

Σύνδεσμοι