Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι) (Συνολικά ανα Περιφέρεια)

Συνολικά στατιστικά από όλες τις Περιφέρειες για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι)

Σύνολα Προγράμματος

9.
Πλήθος Εκταμιευμένων Δανείων
997.935.
.23
Ποσό Δανείων