Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Χαρτοφυλάκιο δανείων κεφαλαίου κίνησης με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Το Χαρτοφυλάκιο δανείων κεφαλαίου κίνησης με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι ένα πρόγραμμα που φιλοξενείται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19.

Σύνολα Προγράμματος

12.
Πλήθος Εγκεκριμένων Δανείων
3.172.
.358
Ποσό ΔανείωνΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ