Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Νέα – Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80 / Αθήνα 11528 , συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (19.250,00 €) πλέον ΦΠΑ»

1 2 3 57 58