ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προηγούμενα προγράμματα

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’οίκον II

Προϋπολογισμός Προγράμματος :  292,43 εκατ. €

Στόχευση προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II » συνίσταται στην παροχή  οικονομικών  κινήτρων  για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο την  μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Επιπλέον, θα υπάρχουν πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Επιλεξιμότητα κατοικιών

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία (για κοινόχρηστες παρεμβάσεις) καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Μία κατοικία,  προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει:

 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • να υφίσταται νόμιμα
 •  να έχει καταταχθεί σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση του Δ, και
 •  να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

α. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

β. Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του κάτωθι πίνακα, στον οποίο αποτυπώνονται αντίστοιχα, τα ποσοστά επιχορήγησης.

Κάθε υποψήφιος ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται  η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Ωφελούμενοι – Επιχορήγηση ανά εισοδηματική κατηγορία

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά  δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων

 • Ενοικιαζόμενη Κατοικία / κατοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση
 • Πρόσφατη απόκτηση ακινήτου
 • Κάτοικος εξωτερικού
 • Μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Υποβολή από ανήλικο ή ενήλικο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα

Κίνητρα του Προγράμματος

Υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, αυτό παρέχει:

 • Επιχορήγηση έως και 70% του  τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων
 • Κάλυψη:

                      * του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων

                      * της αμοιβής συμβούλου έργου

                      * της αμοιβής για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση

                      παρεμβάσεων

 • Επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση που λάβετε δάνειο για την κάλυψη της ιδιωτικής σας συμμετοχής.
 • Κάλυψη κόστους διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος, σε περίπτωση χρήσης δανείου

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II » αφορούν εργασίες που πραγματοποιούνται στο ακίνητο, προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση της κατοικίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή, και πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α.  Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Β. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένων του δώματος, της στέγης και της πιλοτής.

Γ. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Δ. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός προγράμματος

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από το  Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Λοιπός επιλέξιμος προϋπολογισμός:

 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου.
 • Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων.

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

 Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά από ίδια κεφάλαια ή με τραπεζικό  δανεισμό.

 Ίδια Κεφάλαια: Κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια χωρίς  δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης από το πρόγραμμα. Μετά την αποπληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τραπεζικός δανεισμός:  Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4%, επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που  ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Τα αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής  πύλης του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr/

Σημειώνεται ότι:

 • Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.
 • Η υπαγωγή των αιτήσεων γίνεται στη βάση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική φόρμα χωρίς περαιτέρω έλεγχο, κατά τη φάση αυτή, του περιεχομένου των δικαιολογητικών που αναρτώνται, με εξαίρεση τις Ειδικές Περιπτώσεις αιτήσεων.
 • Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
 • Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν

Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει του Ν.4261/2014, εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι:

 • ALPHA BANK Α.Ε.
 • ATTICA BANK ΑΤΕ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε.