ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προηγούμενες Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης: Διευθυντή/-ντρια Εσωτερικού Ελέγχου

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.:

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα πλαίσια της ανάπτυξής της αναζητά να προσλάβει:

Διευθυντή/-ντρια Εσωτερικού Ελέγχου

Κύριες Αρμοδιότητες:

Ο/Η Διευθυντής/-ντρια προΐσταται της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της οποίας βασικές αρμοδιότητες είναι ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση και η υποβολή προτάσεων αναφορικά με:

 • την οργανωτική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τον βαθμό στον οποίο έχουν καθιερωθεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης,
 • την οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων και μηχανισμών που αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά περίπτωση παρέχεται,
 • την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων από τις ελεγχόμενες μονάδες της Τράπεζας, για την επαρκή αντιμετώπιση των αδυναμιών και παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών, αρχών Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.) με σχετική ενημέρωση της Διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου,
 • την πληρότητα, εγκυρότητα και βαθμού εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και ειδικότερα των διαδικασιών εκτίμησης των παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση του ύψους της πιθανής ζημιάς, και κοινοποιεί τα ευρήματα του στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ζητηθεί,
 • τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική συμμόρφωση της Τράπεζας,
 • την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την υποβολή προτάσεων για τη διόρθωση αδυναμιών,
 • την διενέργεια γενικών ή δειγματοληπτικών, προληπτικών ή κατασταλτικών ή ειδικών ελέγχων σε όλες τις λειτουργίες, συναλλαγές, σχέσεις και εργασίες της Τράπεζας και του Ομίλου της, για να διαπιστωθεί η τήρηση του Καταστατικού της και η πιστή εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της καθώς και η συμμόρφωση τους με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της,
 • το βαθμό κατά τον οποίο τα όργανα διοίκησης:
  • χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τους πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής,
  • τηρούν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρμοδίως καθοριστεί με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται,
  • μεριμνούν για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές,
  • μεριμνούν για την ενσωμάτωση σε όλες τις διαδικασίες και τις συναλλαγές που διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών ελεγκτικών μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων (controls).

Εμπειρία & Ειδικά Προσόντα

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κατεύθυνση σε οικονομικές ή τεχνολογικές ή θετικές ή νομικές επιστήμες
 • Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου μονάδας εσωτερικού ελέγχου για ένα τουλάχιστον 1 έτος ή/και να έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη εργασιακή εμπειρία σε σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση διαδικασιών ελεγκτικού έργου και εσωτερικού ελέγχου, στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.
 • Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου πιστοποίησης στο τομέα της Ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου (CIA,CISA,ACCA) Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ελεγκτικών μεθόδCIAων
 • Γνώση βέλτιστων διεθνών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά ή από εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό
 • Η τεκμηριωμένη γνώση της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η γνώση Κοινοτικών χρηματοοικονομικών εργαλείων θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Άριστη χρήση του MS Office

Δεξιότητες

 • Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
 • Κατανόηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Γνώση βέλτιστων διεθνών πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Ομαδικότητα και συνεργατικότητα
 • Προσαρμοστικότητα και διαχείριση αλλαγών
 • Συναισθηματική νοημοσύνη

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή, στην οποία να αναφέρουν τους κύριους λόγους της καταλληλόλητάς τους για τη θέση ΕΔΩ, έως 29/02/2024.