Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Περίληψη επαναπροκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεπενδυτή/ων με σκοπό τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων του απο κοινού με κεφάλαια του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»