Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Δημιουργία λογότυπου και δημιουργία και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)»

Καταληκτική Ημ. Υποβολής Φακέλων: 01-03-2011 00:00
Ημ. και Ώρα Αποσφράγισης Φακέλων: 01-03-2011 00:00