ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Γ κύκλος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσία , μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Επιλογή Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Δράσης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης για το μέρος της παρούσας σύμβασης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε061, και η δαπάνη για το εν λόγω μέρος της σύμβασης βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Φορέας χρηματοδότησης για το μέρος της παρούσας σύμβασης σχετικά με την «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ Ε1191 , και η δαπάνη για το εν λόγω μέρος της σύμβασης βαρύνει την Πράξη: «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (2.480.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000€).

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση νέων παρόμοιων υπηρεσιών, για ποσό έως δύο εκατομμύρια ευρώ 2.000.000€, πλέον ΦΠΑ 24%, οπότε στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει συνολικά μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ 4.000.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Η ενεργοποίηση της προαίρεσης θα λάβει χώρα μετά από αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης αναλογικά και την συνεπαγόμενη διεύρυνση του πλήθους των τελικών αποδεκτών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
  • 79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 21η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (13 Απριλίου 2021).

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 17η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.hdb.gr στη διαδρομή : Προκηρύξεις > Τρέχουσες Προκηρύξεις, και μέσω του διαδικτυακού τόπου (et.diavgeia.gov.gr).

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο: 21.04.2021.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 13.04.2021.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού τμήματος ή τμημάτων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

Περίληψη Διακήρυξης (pdf)

Διακήρυξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ (pdf)