ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προγράμματα σε εξέλιξη, Τρέχοντα Προγράμματα

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans)

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για  την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Ποιός είναι ο στόχος του προγράμματος

Η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Ποιους αφορά

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται, μετά την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των τριών Ταμείων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund τον Ιούλιο 2023, στα €173 εκ. (αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός: €200 εκ.). Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους έως €415 εκ.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου κατανέμεται ανά Yποπρόγραμμα ως ακολούθως:

Υποπρόγραμμα 1–Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας:  Ύψος προϋπολογισμού €20 εκ. με συνολικό ύψος προσδοκώμενων δανείων €48 εκ.

Υποπρόγραμμα 2–Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Ύψος προϋπολογισμού €65 εκ. με συνολικό ύψος προσδοκώμενων δανείων €156 εκ.

Υποπρόγραμμα 3–Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ύψος προϋπολογισμού €88 εκ. με συνολικό ύψος προσδοκώμενων δανείων €211 εκ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε €15,57 εκ.

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

Β. Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3% (ή αλλιώς κατά 300bps), το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης (bps) ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.

Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  μπορεί να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000.  Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση  στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη Τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των €8 εκ.

Εξασφαλίσεις

Το Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του.  Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 651/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 17, 38β (μετά τη δημοσίευσή του), 39 και 41. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στα εν λόγω άρθρα προϋποθέσεις καθώς και οι πρόνοιες των κοινών διατάξεων του εν λόγω κανονισμού (Κεφ.Ι, άρθρα 1-9). Ειδικότερα για τα υποπρογράμματα του ταμείου προβλέπονται τα ακόλουθα:

Υποπρόγραμμα 1: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 17 του ΓΑΚ, οι οποίοι ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Υποπρόγραμμα 2: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του ΓΑΚ οι οποίοι ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα. Επιπρόσθετα, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ της τροποποποίησης του ΓΑΚ σύμφωνα με την Ανακοίνωση C(2023) 1712 final και ειδικότερα τη θέση σε ισχύ του Άρ. 38b, το Υποπρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει και Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό τρίτων.

Υποπρόγραμμα 3: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να  πληροί τους όρους του άρθρου 41 του ΓΑΚ, οι οποίοι ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Ποια είναι η διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως δέκα (10) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Εκταμίευση Δανείου

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 30/06/2025, ενώ οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Πώς υποβάλλω αίτημα

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε   εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού  τόπου https://www.ependyseis.gr/ , όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK
 • PROCREDIT BANK

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.

Αρχεία Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ «BUSINESS GROWTH FUND»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-I (PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ (PDF)

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (PDF)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ KYC

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Για ενδεχόμενες ερωτήσεις σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλέφωνο 2111058657 ή στο email greenloans@hdb.gr